https://sharingsessionesem5143.wordpress.com/
https://sharingsessionesem5143.wordpress.com/

Okuryazar kelimesi TDK sözlüğünde: “Okuması yazması olan, öğrenim görmüş kimse” olarak tanımlanmaktadır. Okuryazarlık denilince ise okuma, yazma, konuşma ve dinleme süreçleri ilk akla gelen beceriler arasındadır. Üçüncü Sanayi Devrimi (3.0) olarak adlandırılan dijital devrim ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması yeni ifade ve iletişim yollarını ortaya çıkarmış: bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve dijital okuryazarlık gibi birçok okuryazarlık biçiminden söz edilmeye başlanmıştır.

1997 yılında Paul Glister ile anılmaya başlayan dijital okuryazarlık; dijital teknolojileri kullanarak yeni medyanın özelliklerini anlamayı, bu ortamdaki bilgileri çözümlemeyi ve ardından bu süreçte edinilenleri yeniden üretme ve paylaşma becerilerini kullanarak ifade edebilmeyi kapsamaktadır…

Esranur Maral

⚖️

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store