https://sharingsessionesem5143.wordpress.com/
https://sharingsessionesem5143.wordpress.com/

Okuryazar kelimesi TDK sözlüğünde: “Okuması yazması olan, öğrenim görmüş kimse” olarak tanımlanmaktadır. Okuryazarlık denilince ise okuma, yazma, konuşma ve dinleme süreçleri ilk akla gelen beceriler arasındadır. Üçüncü Sanayi Devrimi (3.0) olarak adlandırılan dijital devrim ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması yeni ifade ve iletişim yollarını ortaya çıkarmış: bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve dijital okuryazarlık gibi birçok okuryazarlık biçiminden söz edilmeye başlanmıştır.

1997 yılında Paul Glister ile anılmaya başlayan dijital okuryazarlık; dijital teknolojileri kullanarak yeni medyanın özelliklerini anlamayı, bu ortamdaki bilgileri çözümlemeyi ve ardından bu süreçte edinilenleri yeniden üretme ve paylaşma becerilerini kullanarak ifade edebilmeyi kapsamaktadır…


Tanaonte/Getty Images
Tanaonte/Getty Images

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan haklarının güvence altına alınıp korunması için Avrupa Konseyi ülkeleri tarafından imzalanan ve hukuki bağlayıcılığı olan bir metindir. Ayrıca sözleşmedeki haklardan yararlanabilmek için de yurttaşlık koşulu aranmamış sözleşmeye taraf bir devletin yargı yetkisi içinde bulunmak yeterli kılınmıştır. Böylelikle insan hakları, ulus devletlerin iç işleri alanından çıkmakta ve devletlerin işledikleri hak ihlallerinin uluslararası alana taşınması sağlanmaktadır.

Sözleşmenin içeriğinde sırasıyla;

  • Başlangıç
  • Hak ve Özgürlükler
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  • Çeşitli Hükümler

başlıklı bölümler yer almaktadır. Söz konusu sözleşmenin gereği olarak etkin bir koruma mekanizması sağlanabilmesi için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur (md.19). Mahkeme, önüne gelen bir başvuruda -başvurunun…


Hayatlarımızın kalıcı sicilini tutan yeni gözetimi 1948 yılında öngörmüş olan bir yazar: George Orwell.

Distopya türü romanlar çoğunlukla geleceği konu edinmekle beraber aslında bugüne dairdirler. “Şu an içinde bulunduğunuz koşullar devam ederse buna dönüşeceklerdir.’’ şeklinde okuyucusuna uyarı ışığı yakarlar. Bir yandan metnin içeriğindeki her şey çok tanıdıktır diğer yandan içinde bulunduğumuz şartlara olan farkındalığımız oranında hiç tanıdık değillerdir, bu yüzden bize bazı noktalarda abartılmış bir kurgu olarak gelebilirler. Teknolojiyle gelen gözetimin getirecekleri ve modern toplum ile ilgili endişeleri tartışmaya açan yalnızca 1984 eseri değildir. Bu konuyu bölümler hâlinde ele alan internet dizisi Black Mirror da bahsedilmeye değerdir.

Gerçeklik nedir? Gerçek…


Yapay zekâ teknolojileri, insanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve insan gözetimine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. (©AdobeStock/Scharfsinn86)

Özet: Avrupa Birliği tarafından yenilikçiliği, etik standartları ve teknolojiye olan güveni artırmak için yapay zekâ (AI) ile ilgili kuralların en iyi şekilde nasıl düzenlenebileceğine ilişkin hazırlanan üç rapor Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından 20.10.2020 tarihinde kabul edildi. Etik, hukuki sorumluluk ve fikri mülkiyet hakları başlıklı bu raporlarda: vatandaşları korumak ile teknolojik gelişmeyi teşvik etmek arasında denge kurmak, özel kişileri ve işletmeleri korumak için geleceğe yönelik bir hukuki sorumluluk sistemi oluşturmak, etkili fikri mülkiyet sistemi ve geliştiriciler için korumalar üzerinde duruldu.

Avrupa Parlamentosu söz konusu konularda yapay zekâ kurallarının neleri içermesi gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunan ilk kurumlardan biridir.


Children and Armed Conflict /UNICEF

Özet: Savaşların en ağır bedelini kuşkusuz çocuklar ödemektedir. Güne silah sesleriyle başlayan çocuklar, savaşın yıkıcı etkilerini yaşamları boyunca üzerlerinde taşımaktadırlar. Küçük yaşta kimsesiz kalan, temel gereksinimlerini karşılayamayıp yaşamlarını yitiren birçok çocuk bulunmaktadır. Bunların yanı sıra fail/mağdur çizgisini bulanıklaştıran 18 yaş altı çocukların devlete ait düzenli ordularda istihdam edilmesi, canlı kalkan olarak kullanılması sorunu da yaygın olarak Afganistan, Kolombiya, Pakistan, Nijerya, Irak, Somali ve Suriye gibi daha birçok ülkede görülmektedir.

Kanadalı Emekli General Romeo Dallaire’nin ‘‘Asker Gibi Savaşıyor, Çocuk Gibi Ölüyorlar (Fight Like Soldiers Die Like Childeren)’’ isimli kitabındaki şu kesit çocuk askerlerin durumunu ortaya koymaktadır: ‘‘Siz bu kitabı okurken Latin…


Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bir getirisi olan dağıtık defter teknolojisinin (Distributed Ledger Technology) ekonomik anlamda şifreli (kripto) para sektörüne katkısının yanı sıra ödeme sistemleri, turizm, sağlık, ulaşım, iletişim, hukuk ve hatta medya ve eğlence endüstrisi gibi birçok alanda da kullanılabileceğinin fark edilmesiyle geleneksel uygulamalardan uzaklaşıldığı gözlemlenmektedir.

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyanın hızla bir blockchain ve yapay zekâ tabanlı topluma evrilme sürecine girdiği açıktır. Bu sebeple sosyal izolasyonun artmasıyla yaşanan ekonomik dalgalanmaları telafi etmeye çalışmada zincir teknolojisi önemli bir işlev olamaya devam ediyor. …


Solda normal verilerin dörtte birinden geleneksel MRI görüntüsü ve sağda aynı miktarda veriden elde edilen yapay zekâyı kullanan MRI görüntüsü (Kaynak: FacebookAI)

Yeni araştırma, yapay zekâ (AI) ile üretilen hızlı Manyetik Tınlaşım Görünlüleme (MRI) taramalarının, geleneksel MRI kadar etkili olduğunu ve tanı açısından birbirlerinin yerine kullanılabileceğini buldu. Sonuçlar hasta deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir, MRI’lara erişimi genişletebilir ve gizil güç olarak MRI için yeni kullanım durumlarını etkinleştirebilir.

New York Grossman Tıp Fakültesi ve FacebookAI’daki araştırmacılar, bu çalışma için bir sinir ağı kurdular. İki yıl önce FacebookAI ile başlattığı FastMRI girişiminin bir parçası olarak New York Langone Health tarafından oluşturulan ve paylaşılan dünyanın en büyük açık kaynaklı diz MRI veri setini kullanarak sinir ağını eğittiler. Yapay zekâ (AI) modeli, bir tarama oluşturmak için kullanılan…


1785'te Bentham tarafından, mahkumlar üzerinde sürekli gözetleniyor hissi yaratmak için tasarlanan Panopticon hapishanesi.
1785'te Bentham tarafından, mahkumlar üzerinde sürekli gözetleniyor hissi yaratmak için tasarlanan Panopticon hapishanesi.
1785'te Bentham tarafından, mahkûmlar üzerinde sürekli gözetleniyor hissi yaratmak için tasarlanan ‘’Panopticon’’ hapishanesi.

Karara konu olan olayda Bay Edward Bridges, ilk olarak 2017 yılında alışveriş yaparken ve ardından silah karşıtı bir protestoya katıldığı sırada olmak üzere “iki kez” otomatik yüz tanıma teknolojisiyle (AFR) kendisinden izin alınmadan yüzünün taranarak sisteme kaydedilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8’deki özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek 2019 yılında Londra Yüksek Mahkemesi’nde dava açtı. Bay Bridges, Mahkeme’nin hukuka aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvurusunu reddetmesiyle temyiz yoluna başvurdu. Başvuruyu kabul eden İngiltere Temyiz Mahkemesi; Güney Galler Polis Kuvvetlerinin kullandığı, hassas kişisel verileri toplayan bu teknolojinin suistimale açık, keyfi kullanıma yol açabilen, beraberinde ırksal ve cinsiyet ayrımcılığına…


Geliştirilen teknoloji, birtakım avantajlarla birlikte olumsuz tarafları da içerisinde barındırıyor. Alan Turing’in hayatımızı değiştiren devrim nitelikli bilgisayarların kuramsal temellerini atması [1] ve sonrasında gerçekleşen Üçüncü Sanayi Devrimi, insanlık tarihine oldukça yeni imkânlar sunduğu gibi belki de çoğunluğun hayatını kendisine bağlı kılmıştır. Peki, modern toplumda teknoloji yok olduğunda insanlığın sığınacağı bir B planı? Sanıyorum ki öyle bir plan yok.

İlk olarak olası bir nükleer saldırı hâlinde askerî iletişimi kolaylaştırmak için ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından icat edilen internet, dijitalleşme sürecimizin giyilebilir gözetim aktörü[2] olarak her alanda yer alıyor. Hayatımızın dijital ayak izimizin gölgesi haline geldiği çevrim içi…


Özet: Blokzincir (Blockchain) teknolojisi adını, 1991 yılında ortaya çıkmasına karşın 2008 yılında bir çeşit şifreli (kripto) para olan bitcoin ile duyurmuştur. Geliştirilen teknoloji, küreselleşen dünyada kendine yeni bir yer edinirken güven olgusunu da yeniden inşa etmiştir. Kripto para transferlerinin yanında daha birçok imkân sunan blokzincir teknolojisinin etki edeceği alanlardan biri de hiç şüphesiz hukuk olacak ve beraberinde anlaşmazlıklar da doğabilecektir. Bu çalışmada öncelikle medeni yargılamada büyük önem taşıyan ispat araçlarından konuyla ilgili olanlarından bahsedilerek blokzincir teknolojisinde delil niteliği incelenecektir.

GİRİŞ

Medeni yargılama hukukunun temel amaçlarından biri de kişiler arasındaki hukuki anlaşmazlıklara adil bir çözüm bulmaktır. Bunun sağlanabilmesi için anlaşmazlığa taraf…

Esranur Maral

⚖️

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store